The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Wiadmość od Montague Keen  channeling: Veronica Keen
Neděle, 14. Září 2014

Nenechte se vláèet svými problémy, nechte se vést svými sny.

Vaše sny o spravedlivém svìte pro všechny se stanou relitou, pøes všechny pøekážky které vám byly vloženy do cesty. Bude existovat spravedlnost pro všechny lidi bez domova. Když se více lidí spojí s Duchem, budeme schopni vyléèit všechno špatné. Nyní probíhá velká kampaò, aby uèinila lidi ještì více poddajnými. Dìlá se to vìtšinou pomocí chemtrailsù. To zabraòuje tomu, aby se mnozí probudili. To vysvìtluje, proè je tolik lidí samolibých a proè pøijímají bez otázek vraždy a hanobení dìtí.

Je  to vaše velká pøíležitost, vytvoøit svìt, kde  bude veškerý život cenìn a respektován. Doposud jste byli vedeni k tomu, abyste pøijali vš,e co vám je pøedkládáno. Když se probudí dostateèný poèet lidí k uvìdomìní si, že to mùžete zmìnit, udìláte to. Vyjdìte z modelu strachu. Vìøte si, protože každým dnem se probouzí víc lidí a pøidávají se k vám. Chce to odvahu, stát si za pravdou, vše zkoumat a pøijímat rozhodnutí.

Na zemi jsou rasy, které se pokoušejí odvrátit vás z vaší duchovní cesty. Vzpomínám si,když jsme se poprvé, Veronika a já, pozdravili a mluvili s Duchem. Jak jsme byli vzrušeni. To se stane bìžné, když se Duch objeví a my se k vám pøiblížíme. Tìšíme se, že budeme odpovídat na vaše otázky, protože tolik z vás nemá žádnou pøedstavu o tom, jaký je život na tzv. Druhé Stranì. Mohu vám øíct, že je úžasný! Úplnì jiný než život na Zemi. Máte se na co tìšit.

K tìm zmìnám dojde brzy.Ve skuteènosti již zaèaly. Proto je vyvíjena tak velká snaha o pøekroucení pravdy a útoèí se na ty, kteøí se odváží ji vyslovit. Je zajímavé vidìt, jak mnozí následují ty, kteøí nejhlasitìji køièí, a neptají se, zda mluví pravdu. To dìlají ovce, byli jste ovcemi 2000 let. Je èas znovu se zaèít tìšit ze života na Zemi, nejenom ho pøetrpìt. Když vyjdete na svìtlo, nauèíte se, kdo opravdu jste,  beze strachu. Myslete na rùži, jako na jemné poupì, které, jak roste,rozkvétá v nejkrásnìjší kvìt.Takové to bude pro vás. Vaše svìtlo bude vším prosvítat.

Mír nelze získat válkou. Spojení lidstva pøes lásku a dùvìru bude mít za následek mír. Ti, kdo zùstávají uzamèení v tøídienzionálním myšlení, nejsou schopni vidìt východisko, tak se snaží si to na druhých vynutit. Také bojují za svoji budoucnost. Nyní útoèí na ty, kdo pøímo míøí do svìtla. Jak pøísloveèný HAD, používají lstivé metody, aby  nepozorovanì vklouzli. Pak se ukážou jejich pravé úmysly.

Ty, má drahá Veroniko, jsi byla dlouho terèem. Bylo to velmi tìžké. Komu vìøíš? To,co zažíváš,je oddìlení tìch, kteøí se pohnuli ke svìtlu od tìch, kteøí se všem snaží vnutit jejich 3d myšlení a zpùsob života. Pro ty z vás, kdo jste postoupili do 4té a 5té dimenze,je stále tìžší komunikovat s tìmi, kteøí jsou uvízlí ve 3D.

Doporuèuji, abyste si znovu poslechli záznam pøednášky, kterou mìl Andrew Bartzis na Wolf Spirit Rádiu, YOUTUBE.Tato pøednáška toho mnoho vysvìtluje.Ptal jsem se Andrewa, zda si za tím, co bylo na pøednášce, stojí. Když je tato pøednáška opravdová, proè jsi se pøiklonil ke Kabale? Myslíš, že je ta pøednáška úplnì špatná? Mluvil jsi o Irsku a jeho dùležitosti, atd. Dal jsi Veronice správnou informaci o D a on se ještì  neprojevil.Øekl jsi, že se potøebuje léèit, aby si uvìdomil, kým je a že se potøebuje spojit s kolektivní myslí, aby mohla probíhat volná výmìna informací. Každý musí stát za pravdou, a ne se pøed ní skrývat.

Moje drahá žena toho nedávna mnoho vytrpìla. Probìhl pokus o ukradení její energie a její frakvence tìmi, kdo prohlašovali, že patøí ke svìtlu. Žádám, aby se vyhýbala setkávání s lidmi, kromì s tìmi, kterým dùvìøuje. Její práce ohlednì Center bude pokraèovat, ale pøispìje jenom probuzený kolektiv, protože takový plnì chápe, co bude zapotøebí, když dojde k Posunu, protože oni jsou souèástí budoucnosti. Ti, kdo jsou stále zadržováni ve 3D, budou pokraèovat na jiné èasové linii. Ti, kdo sdílejí tuto vizi budoucnosti to pochopí a budou pracovat s námi na vytvoøení lepšího svìta pro všechny. Je smutné vidìt tolik lidí, kteøí jsou stále jako ovce, pøíliš se bojí opustit stádo a obejmout svìtlo.K vytvoøení budoucnosti bez válek a nespravedlností jsou zapotøebí odvaha a síla.

Moje drahá, je dùležité odpoèívat a být s pøáteli. Varoval jse tì, že záøí a øíjen  budou velmi stresující a tìžké. Kabala používá vše co má v arzenálu, aby zabránila svìtlu a útoèí na všechny, kdo se odváží odhalit pravdu. My, v síti, jsme pro tebe vždy tady. Naše práce bude úspìšná.

Vìz, že jsi milována. Tvùj oddaný Monty.

Případně můžete použít bankovní spojení, jak uvedeno níže:

NATWEST BANK
ACCOUNT: THE MONTAGUE AND VERONICA KEEN FOUNDATION
IBAN: GB56NWBK60233682587809
BIC: NWBKGB2L


Překlad: Zelmira

Pokud chcete přispět Nadaci k pořízení nového Centra v  Irsku, můžete použít Paypal.
Jakýkoliv příspěvek, i malý, s  díky oceníme.