The Montague and Veronica Keen Foundation
Dedicated to love, truth and simplicity
© The Montague and Veronica Keen Foundation
All rights reserved
No part of this website may be reproduced without permission
Съобщение от Монтаги Кийн  channeler: Veronica Keen
Неделя, 28 октомври

Светът се променя спрямо вашият пример, а не спрямо вашето мнение.

Всеки от вас трябва да се превърне в промя ната, която искате да видите в света. Вие у сещате със сърцата си какво трябва да нап равите. Когато мнозинството от вас решат да говорят открито и свободно и да не се с ъобразяват повече със старите парадигми, промяната нeминуемо ще настъпи. Тъмните с или вече не са в състояние да налагат кору мпирания си режим. Онези американски ген ерали, които смело решиха, че не могат да ж ивеят с това, което ги карат да направят, п оказаха много голям кураж.

Тяхната смела позиция трябва да действа к ато пример за всички на които им се казва да действат против съвестта си и да унищо жават живота на Земята. Тъмните сили зная т, че повече не могат да скрият истинския ви произход и връзката ви с Вселената. Зат ова те са наели армии, които систематично да унищожават всички древни реликви от ми налото и които доказват всичко онова за к оето вече знаете, че е истина. Тези вандал ски актове извършвани по нареждане на тъм ните сили са много голямо престъпление ср ещу цялото човечество. Съветвам ви да обм ислите много внимателно извършването на такива действия, без значение кой ви наре жда да ги правите, тъй като след време ще с ъжалявате, че сте участвали в това злонам ерено разрушение.

Има повече от достатъчно информация за вс ички и тя ще ви помогне да спасите планета та и човечеството и да премахнете влияние то на тъмните сили. Тяхната система за кон трол се разпада, тъй като се осветява с вс е повече светлина. Светлината показва ясн о какво всъщност представляват те. Човече ството повече няма да приема това, затова без значение какви действия предприемат, те ще бъдат разкрити. Тъмните сили вече не могат да хвърлят прах в очите на събудени те хора. Всяко кътче на Земята се събужда от илюзията с която сте били поробени. Чов ечеството трябва да се обедини в едно и да премахне всички проблеми, които предизви кват разделение. Трябва да осъзнаете, че в сички заедно сте част от човешката раса и се нуждаете взаимно от помощта си, за да в ъзстановите Земята.

Трябва да работите заедно, за да създадет е по-добро бъдеще за Земята и хората, коит о я обитават. Изправете се в търсене на ис тина и справедливост за всички, а не само за някои, както е било в миналото. Има достатъчно блага за всички. Властта и алчността на хората е унищожила толкова м ного блага в стремежа си да контролира вс ичко.

Вие, хората сте били жестоко лъгани от рел игията, правителствата и лечебните завед ения, чиято основна цел е да премахнат 2/3 о т вас.

Глупавите хора се съгласяват с това, коет о им се представя за истина. Не забравяйт е, че човечеството е оцеляло без съветите, които днес ни дават медицинските заведен ия и които много от вас усещат със сърцата си, че са грешни. Всичко това е с цел да ви накара да се чувствате болни и че се нужда ете от медицинска помощ. В момента вие раз бирате, че всъщност старите методи на леч ение са най-добрите. Връщайки се към тях в ие постигате отлични резултати. В миналот о вашите тела са оцелявали без необходимо стта от медикаменти. Вие разполагате с вс ичко, което ви е необходимо, за да се лекув ате. Единственото, което е необходимо е да отворите съзнанието си за тази истина.

Много е важно да поемете отговорност и да образовате децата си. Не оставяйте само н а училищната система да ги обучава, тъй ка то образователната система иска да напра ви от децата ви едни покорни слуги, които да приемат всички закони на тъмните сили, без да задават въпроси.

Когато си отворите очите и видите убийств а, които са били извършени и все още се изв ършват от ваше име ще бъдете ужасени. Вие избирате хората, които ви представляват. Тези хора са задължени да уважават желани ята на хората, които са им се доверили да д ействат от тяхно име. В бъдеще бъдете мног о внимателни за кого гласувате. Забравете за партийната политика, която е само една димна завеса. Тя изобщо не е важна, тъй ка то всички партии са собственост на тъмнит е сили и се отчитат само пред тях. Вие, кат о общество, бивате абсолютно игнорирани о т тях в момента в който те вземат властта.

Време е хората да направят така, че техния т колективен глас да бъде чут. Хората не искат война, те искат да живеят в мир. Вие сте мнозинството и е време глас ът ви да бъде чут. Трябва да търсите мир и справедливост за всички. Това е ваше боже ствено право. Научете се да говорите с еди н глас, независимо от вашата раса или рели гия. В това е вашата сила.

Много хора помогнаха на жена ми, която се оказа без собствен транспорт наскоро, без да има вина за това. Това е идеален пример за това как можете да си помагате взаимно, когато изпаднете в беда. Всеки акт на добр ота се забелязва и запомня. Когато любовт а и добрите пожелания идват от сърцето те имат силно въздействие върху въпросното лице. Любовта е най-ценният ви актив. Спос обността да обичате, да споделяте любов и да изпращате любов, където е нужно е от из ключително важно значение.

Това което виждате днес е премахването на всички тъмни и корумпирани неща от живота ви. Разширяването на светлината разкрива истината, която ви дава възможност да вид ите за пръв път ясно реалността в която се намирате. По пътя си вие ще се изправите п ред много трудности и ще се изисква много смелост, за да направите това, което ще е о т полза за човечеството. Това е пътят напр ед. Помислете добре за това което се иска от вас да направите, за да разберете дали вашите действия объркат или ще навредят н а близките ви. Това е ваша отговорност. Сл ед като сте събуден и осъзнат вие не может е повече да изпълнявате сляпо заповеди. В аша отговорност е да мислите за цялото чо вечество. Вие сте пазителите на братствот о.

Моля да ме извините за забавянето този уи кенд. Дъщерята на Вероника се сгоди и тряб ваше да отбележим събитието заедно в семе йна среда.

Визуализирането на Мир и Любов е необходи мо, за да се промени света. Трябва да се опитвате да го материализира те. Ако вярвате, че това ще се случи, ще съз дадете енергия, която ще помогне то да се случи. Всичко е енергия.

Ние от духовния свят изпращаме Любов и Св етлина на вашия свят. Вероника скъпа моя т и си създаде много нови приятели, които ис кат същото нещо като теб – един мирен свят за всички. Винаги мислете за това. Вие сте промяната.

Моята Любов е за вас. Ваш обожаващ Монти.Скъпи приятели в момента Вероника Кийн се намира в много трудна ситуация. Моля проч етете посланието и по-долу. Можете да и по могнете, като и дарите малка сума пари. Ак о не разполагате с финансови средства мож ете да и помогнете, като я споменете в мол итвите си и й изпратите Любов и Светлина. Позитивната енергия винаги намира начин да достигне до който трябва. Благодарим в и предварително!

Вероника Кийн:

" Животът ми не е много лесен точно сега, з ащото останах без кола. Един автобус се бл ъсна в моята кола, докато тя бе паркирана и тя вече не става за нищо. Срещам много т рудности в опитите си да си купя нова кол а. Завися от други хора, които търсят кола вместо мен. Аз не мога да стигна до автома газините, тъй като страдам от сърдечна и б елодробна недостатъчност и не мога да вър вя много време. Ще съм изключително благо дарна на всеки, който ми помогне в този мо
мент. Вашите добри пожелания и молитви ще ми бъдат най-полезни.

Благодаря ви, Вероника.Превод: New Age